Tijdelijke werkloosheid

01/01/2021 | FR / NL

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona/Oekraïne kan na 30 juni 2022 niet meer toegepast worden. Vanaf 1 juli 2022 moeten bijgevolg de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid toegepast worden. Er worden wel een aantal tijdelijke versoepelingen voorzien.

Vanaf 1 juli 2022 wordt geen soepele toepassing van het begrip "overmacht" meer aanvaard. Dat wil zeggen dat geen enkele situatie van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie of het conflict tussen Rusland en Oekraïne meer beschouwd wordt als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorbeelden van situaties waarin je werkgever je in tijdelijke werkloosheid kan plaatsen wegens overmacht:

 • Je werkgever kan je niet langer tewerkstellen omdat hij ziek is als gevolg van een coronabesmetting;
 • Je moet in quarantaine omdat je besmet bent met het coronavirus maar je bent niet ziek.

Bovendien mag je tot 31 december 2022 afwezig zijn van het werk met behoud van het recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid omdat je instaat voor de opvang van een kind dat met jou samenwoont omdat:

 • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet als gevolg van het coronavirus.

In deze gevallen mag je werkgever je de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet weigeren. Je moet hem daarvoor een ondertekende aanvraag bezorgen. In geval van sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap moet de aanvraag ook ondertekend worden door de verantwoordelijke van de instelling.

Featured picture

Tot 31 december 2022 moet je werkgever je geen controlekaart C3.2A bezorgen. Je bent tijdens die periode dus vrijgesteld van de verplichting om die controlekaart bij te houden.

Dit betekent dus dat je voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 nog steeds het vereenvoudigde formulier C3.2 WERKNEMER-CORONA kan gebruiken om een aanvraag voor uitkeringen in te dienen en dat je geen formulier C1 (verklaring over je persoonlijke en gezinssituatie) hoeft in te dienen.

Dit formulier is hieronder beschikbaar en ook op de website van de RVA, waar je ook bijkomende informatie vindt over de werkwijze om het nodige bij die instanties in te dienen. U moet uw aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen indienen bij uw plaatselijk werkloosheidskantoor. 

Om te weten over welk adres het gaat hangt af van je woonplaats:

 • Voor Brussel : klik hier 
 • Voor Vlaams-Brabant : klik hier

Opgelet! Na een periode van 3 maanden moet je je als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Die termijn begint te lopen vanaf 1 juli 2022. Je moet je dus niet als werkzoekende inschrijven vóór 30 september 2022.

Vanaf 1 juli 2022 ontvang je in alle gevallen (ook bij de versoepelingen) een maximale uitkering van 65% van het begrensde gemiddelde loon. De RVA betaalt geen supplement meer bovenop het bedrag van de werkloosheidsuitkering.

De bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkeringen bedraagt vanaf 1 juli 2022 opnieuw 26,75%.

Tot 31 december 2022 zijn enkele soepele overgangsbepalingen van toepassing.

 • Tot 31 december 2022 moet de voorafgaandelijke elektronische mededeling ten aanzien van de RVA slechts 3 dagen op voorhand (en geen 7 dagen op voorhand) worden verstuurd;
 • Tot 31 december 2022 moet de voorafgaandelijke kennisgeving aan de arbeiders/bedienden zelf en aan de ondernemingsraad of, bij gebrek, aan de syndicale afvaardiging ook slechts 3 dagen op voorhand en geen 7 dagen op voorhand worden verstuurd.
 • Als op het niveau van jouw sector een Koninklijk Besluit (KB) in een kortere mededelingstermijn voorziet dan 3 dagen, dan is die van toepassing
 • Tot 31 december 2022 ben je vrijgesteld van een controlekaart C3.2A.
 • Als je tijdens de periode vanaf 1 juli 2022 tijdelijk werkloos bent geworden, heb je onmiddellijk recht op uitkeringen en hoef je niet te voldoen aan de toelaatbaarheids-voorwaarden. Dit betekent dat je, afhankelijk van je leeftijd, geen bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst moet bewijzen (wachttijd) gedurende een bepaalde periode (referteperiode) die onmiddellijk aan de uitkeringsaanvraag voorafgaat. Deze vrijstelling zou definitief zijn.

Alle andere regels van de klassieke procedure van economische werkloosheid blijven van toepassing vanaf 1 juli 2022.

Tot 31 december 2022 is de regeling van de verplichte werkweek versoepeld.

Je werkgever moet normaal gezien na 4 weken volledige schorsing een week werkhervatting invoeren.

Hij kan die verplichte werkweek vanaf 1 juli soepel invoeren. Zo zou hij ervoor kunnen kiezen om na 8 weken volledige schorsing twee weken werkhervatting in te voeren of na 12 weken volledige schorsing drie weken werkhervatting te voorzien.

Ook de voorwaarden om te worden erkend als onderneming in moeilijkheden worden versoepeld. 
De substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen kan worden vergeleken met de gegevens van 2019 en de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne kunnen worden meegeteld om een hoge werkloosheidsgraad te bewijzen (en dus niet enkel de dagen economische werkloosheid).

Gelet op deze versoepelingen heeft de RVA een formulier (C 106A-Overgangsregeling) voorzien dat van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 kan worden gebruikt.

In principe moet dit formulier minstens 14 dagen vóór verzending van de eerste mededeling schorsing bedienden werkgebrek aangetekend of per e-mail verstuurd worden. De RVA heeft echter aangegeven dat een soepele termijn gehanteerd zal worden (met andere woorden dat een termijn van minder dan 14 dagen aanvaard zal worden).

Tot slot moet je werkgever ook een bedrijfs-cao of ondernemingsplan hebben als hij zijn bedienden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen wil plaatsen. Tot 30 juni 2023 kan hij echter een beroep doen op cao nr. 159 van de NAR die het mogelijk maakt om bedienden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen te plaatsen zonder dat een bedrijfs-cao of ondernemingsplan moet worden gesloten.

_________________________________________

Klik dan hier. Wilt u het noodzakelijke formulier downloaden om uw werkloosheidsdossier op te stellen, zie dan hieronder. 

 

 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11

contact.faxNumber

+32 2 519 72 80